PKIndex

De PK Index

De Pensioen Kwaliteit Index (PKIndex) is een lijst van kwaliteitswaardes van pensioenregelingen en -producten vastgesteld op basis van een door Dynamo Advies ontwikkelde berekeningsmethodiek. Het doel van de PKIndex is het zuiver vergelijken van alle verschillende soorten regelingen en producten op gebied van ouderdoms- en partnerpensioen. Zo kunnen middelloon- en eindloonregelingen met beschikbare premieregelingen worden vergeleken, net als hybride regelingen, en kan een OPF/BPF toezegging naast een verzekerde regeling worden gezet.

Een tweede doel is de kwaliteit van de pensioentoezegging te betrekken bij de afweging over de kosten en zodoende daadwerkelijk de prijs/prestatie te bepalen.

Wij zijn van mening dat het zuiver en objectief oordelen over de belangrijkste verschillen tussen pensioenregelingen en -contracten goed mogelijk is op basis van deze prijs/prestatie kwalificatie.

Wij zien PKI als een essentiële indicator, maar niet alles bepalend.

PKI zegt natuurlijk niet alles over de gehele pensioensituatie. De financiële situatie van bijvoorbeeld een pensioenfonds, van belang voor het waarmaken van de toezegging, waaronder indexatie, is hier niet in  verwerkt. Winstdeling- en kortingssystemen bij verzekeraars bijvoorbeeld evenmin.

Pas PKI toe waar het voor bedoeld is: een zuivere vergelijking van de prijs/kwaliteit van ouderdoms- en partnerpensioenregelingen.

Drie definities: PKI, PKIwg en PKIwn

De PK Index waarde kent drie definities, te weten:

PKI – geeft de algehele kwaliteit van de pensioentoezegging of het -product aan. PKI is gebaseerd op de contante waarde van alle uitkeringen die de pensioentoezegging of het -product genereert. Hierbij beperken we ons tot het ouderdoms- en partnerpensioen.

PKIwg – dit is de PKI waarde die de werkgever financiert. PKIwg geeft het gedeelte van de PKI waarde weer dat door de werkgever wordt opgebracht. PKIwg is PKI onder aftrek van de waarde van alle werknemersbijdragen;

PKIwn – dit is de PKI waarde die de werknemer financiert (mits er een eigen bijdrage van toepassing is). PKIwn geeft het gedeelte van de PKI waarde weer dat door de werknemer wordt opgebracht. PKIwn is PKI onder aftrek van PKIwg.

Eén economische standaard

De berekening van de PKI waarde wordt berekend op basis van een standaard economisch scenario gebaseerd op CBS voorspellingen. Voor vergelijking met andere regelingen en producten wordt een standaard personeelsbestand toegepast. Op deze wijze wordt een zuivere vergelijking bereikt.

Eén set van uitgangspunten

Daarnaast vindt de berekening van PKI plaats op basis van een standaardbestand en standaard uitgangspunten voor ontwikkeling van dit bestand en de parameters van pensioentoezegging of -product.